Förening

Medlemskap: 50 kr / år

Swish: 123 540 2508

Bankgiro: 5309-0833

Konto: 1235 03 72170 ( Danske Bank )


Stadgar för Patientföreningen Lymf 

/802518-3081/ antagna 2023-03-07

Föreningen bildades 2018


§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är Patientföreningen Lymf, härefter kallad Föreningen. Föreningen har säte i Jönköping.

§ 2 Form och ändamål

Föreningen är en ideell förening.

Föreningen vänder sig till personer med olika lymfatiska ödemsjukdomar.

Syftet är dels att bedriva social och medlemsstödjande verksamhet, genom Föreningen kan medlemmarna stötta och hjälpa varandra att hantera sin sjukdom och de konsekvenser denna får för deras dagliga liv, och dels ta tillvara medlemmarnas intressen, särskilt vad gäller diagnos, sjukvård samt forskning som kan vara till gagn för den egna patientgruppen vidare skall Föreningen verka för att öka kunskapen om sjukdomen.

Föreningen består av tre undergrupper kopplade till respektive symptom/diagnos:

- Primärt/sekundärt lymfödem

- Lipödem

- Dercum

§ 3 Medlemskap

Föreningen är öppen för både patienter och patienternas anhöriga, vänner och övriga intresserade, med villkoren att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

Medlem godkänner att Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om medlem, så som personuppgifter och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna hålla ett aktuellt medlemsregister och att kunna kommunicera med Föreningens medlemmar.

Medlem har rösträtt på medlems- och årsmöte.

§ 4 Årsmöte och medlemsmöte

Medlemsmöte skall utlysas minst 30 dagar i förväg.

Årsmötet ska hållas inom 90 dagar från verksamhetsårets slut. Kallelse till årsmötet ska ske minst 30 dagar innan mötet.

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

- Verksamhetsberättelse och bokslut med revisionsberättelse

- Ansvarsfrihet för avgående styrelse

- Beslut om styrelsens sammansättning samt val av ny styrelse

- Val av 2 revisorer

- Val av valberedning

- Fastställande av medlemsavgift

§ 5 Styrelse

Styrelsen består av 3-8 personer som väljs ur Föreningens medlemmar.

Styrelsen beslutar över löpande frågor, är underställd medlems- och årsmöte. 2/3 av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig.

Firmatecknare är ordförande och kassör, var för sig.

§ 6 Räkenskaper

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper från första januari till sista december.

§ 7 Beslut och omröstning

Vid styrelsemöten gäller enkel majoritet. Vid års-och medlemsmöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandes mening, utom i personval där lotten skiljer.

§ 8 Stadgeändring

Stadgar kan ändras genom beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte.

§ 9 Upplösning

Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall tillgångarna fördelas till organisationer eller föreningar med liknande målsättning. Det sista mötet beslutar om fördelning av medel.

Vi följer GDPR och lämnar inte ut några uppgifter om våra medlemmar. Föreningen är registrerad som ideell förening med org nr 802518-3081.Hälsoresursen är ett friskvårdsföretag som bland annat arbetar med klassisk massage, andningsterapi, Cavital- djupgående muskelmassage och Lymfmassage/dränage.

För att boka, klicka här

Som medlem i Lymf Region Jönköping får du 10% rabatt på behandlingar.


Elite Clinic är Göteborgs moderna plastikkirurgiska klinik med en modern syn på hälsa, välmående och skönhet. Vi vet att välmående kommer inifrån och att vara nöjd med sig själv och sin spegelbild är en viktig del.

Boka tid för konsultation här