Förening

VÅR FÖRENING

Föreningen är en ideell förening.

Föreningen vänder sig till personer med olika ödemsjukdomar.

Syftet är att bedriva social och medlemsstödjande verksamhet.

Genom föreningen kan medlemmarna stötta och hjälpa varandra att hantera sin sjukdom och de konsekvenser denna får för deras dagliga liv. Dels ta tillvara medlemmarnas intressen, särskilt vad gäller diagnos, sjukvård samt forskning som kan vara till gagn för den egna patientgruppen. Vidare skall föreningen verka för att öka kunskapen om sjukdomen.

Föreningen består av tre undergrupper kopplade till respektive symptom/diagnos:

- Primärt/sekundärt lymfödem

- Lipödem

- Dercum

Medlemskap: 50 kr / år

Swish: 123 540 2508

Bankgiro: 5309-0833

Konto: 1235 03 72170 ( Danske Bank )


Årsmöte 2024

Patientföreningen håller årsmöte torsdagen den 7 mars kl 18:30.

Plats: Munksjötornet. Vaggerydsgatan 1 Plan 7, Jönköping

Förutom sedvanliga årsmötesavhandlingar har du tillfälle att lyssna på hur verksamheten i föreningen fungerat under 2023, ställa frågor osv. Det kan också bli en intressant föreläsning. Mer info kommer längre fram.Fre 12 jan 2024- Säsongsstart Bassängträning

Ryhov Rehab, Hus T7. Kl 15:00

Bassängträning på Ryhov Rehab. Hus T7

Pris: 250 kr / säsong för medlemmar

Individuellt anpassad träning där alla kan vara med.

Anmälan sker till: info@lymfjonkoping.se


Hälsoresursen är ett friskvårdsföretag som bland annat arbetar med klassisk massage, andningsterapi, Cavital- djupgående muskelmassage och Lymfmassage/dränage.

För att boka, klicka här

Som medlem i Lymf Region Jönköping får du 10% rabatt på behandlingar.


STADGAR FÖR PATIENTFÖRENINGEN LYMF REGION JÖNKÖPING - SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN /802518-3081/, ANTAGNA 2022-04-15 


§ 1 NAMN OCH SÄTE 

Föreningens namn är Patientföreningen Lymf Region Jönköping - Sydöstra sjukvårdsregionen, härefter kallad Föreningen. Föreningen har säte i Jönköping. 

§ 2 FORM OCH ÄNDAMÅL 

Föreningen är en ideell förening. Föreningen vänder sig till personer med olika lymfatiska ödemsjukdomar. Syftet är dels att bedriva social och medlemsstödjande verksamhet, genom Föreningen kan medlemmarna stötta och hjälpa varandra att hantera sin sjukdom och de konsekvenser denna får för deras dagliga liv, och dels ta tillvara medlemmarnas intressen, särskilt vad gäller diagnos, sjukvård samt forskning som kan vara till gagn för den egna patientgruppen vidare skall Föreningen verka för att öka kunskapen om sjukdomen. Föreningen består av tre undergrupper kopplade till respektive symptom/diagnos: - Primärt/sekundärt lymfödem - Lipödem - Dercum 

§ 3 MEDLEMSKAP 

Föreningen är öppen för både patienter och patienternas anhöriga, vänner och övriga intresserade, med villkoren att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Medlemsavgift fastställs av årsmötet. Medlem godkänner att Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om medlem, så som personuppgifter och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna hålla ett aktuellt medlemsregister och att kunna kommunicera med Föreningens medlemmar. Medlem har rösträtt på medlems- och årsmöte. 

§ 4 ÅRSMÖTE OCH MEDLEMSMÖTE 

Medlemsmöte skall utlysas minst 30 dagar i förväg. Årsmötet ska hållas inom 90 dagar från verksamhetsårets slut. Kallelse till årsmötet ska ske minst 30 dagar innan mötet. Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas: - Verksamhetsberättelse och bokslut med revisionsberättelse - Ansvarsfrihet för avgående styrelse - Beslut om styrelsens sammansättning samt val av ny styrelse - Val av 2 revisorer - Val av valberedning - Fastställande av medlemsavgift 

§ 5 STYRELSE 

Styrelsen består av 3-8 personer som väljs ur Föreningens medlemmar. Styrelsen beslutar över löpande frågor, är underställd medlems- och årsmöte. 2/3 av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig. Firmatecknare är ordförande och kassör, var för sig. 

§ 6 RÄKENSKAPER 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper från första januari till sista december. 

§ 7 BESLUT OCH OMRÖSTNING 

Vid styrelsemöten gäller enkel majoritet. Vid års-och medlemsmöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandes mening, utom i personval där lotten skiljer. 

§ 8 STADGEÄNDRING 

Stadgar kan ändras genom beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. 

§ 9 UPPLÖSNING 

Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två̊ på̊ varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall tillgångarna fördelas till organisationer eller föreningar med liknande målsättning. Det sista mötet beslutar om fördelning av medel.

Vi följer GDPR och lämnar inte ut några uppgifter om våra medlemmar. Föreningen är registrerad som ideell förening med org nr 802518-3081.Medicinsk Lymfterapeut

Tom Väisänen är legitimerad fysioterapeut, medicinsk lymfterapeut och lärare i Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ).

Han anordnar kurser till medicinsk lymfterapeut.

Se mer info här: 


Elite Clinic är Göteborgs moderna plastikkirurgiska klinik med en modern syn på hälsa, välmående och skönhet. Vi vet att välmående kommer inifrån och att vara nöjd med sig själv och sin spegelbild är en viktig del.

Boka tid för konsultation här